7 častých dotazů o celiakii

1. Co je to celiakie?

Celiakie je chronickéonemocnění, při kterém docházík poškozenísliznice tenkého střeva. Je způsobena přecitlivělostína lepek (neboli gluten), cožje označenípro směs bílkovin obsaženou v mnoha druzích obilí. Nesnášenlivost přetrváváceloživotně, částečněgeneticky determinována. V současnosti je tato choroba nevyléčitelná, při dodržováníbezlepkovédiety všakvymizejívšechny jejípříznaky.

 

2. Jaký je rozdíl mezi céliakií a alergií na pšenici a jiné obilí?

Alergie se projevujípřecitlivělými reakcemi a jsou spojeny s tvorbou specifických IgE protilátek proti obilíjako např. pšenici či žitu. Tyto protilátky mohou být příčinou některých příznakůpodobných těm, kteréjsou způsobeny céliakií. Symptomy se však budou projevovat pouze po krátkou dobu poté, co jste jedli potravu, na kterou jste alergičtí. Reakce může být středníintenzity nebo i těžká, ale nezapříčiňuje poškozenístřevnísliznice tak, jako je tomu u céliakie. Domníváte-li se, že můžete mít alergii na pšenici nebo jinéobilí, řekněte to svému lékaři. Ten Vás může otestovat na přítomnost uvedenýchspecifickýchIgE protilátek.

 

3. Můžete se zbavit céliakie nebi snížit citlivost k céliakii?

Nemůžete. Celiakie je nevyléčitelnáchoroba. Po diagnostikovánícéliakie, budete muset dodržovat bezlepkovou dietu po celýživot. Při správném dietetickém opatřenívětšinou všechny příznaky celiakie vymizí. Jestliže začnete znovu jíst lepek (gluten), opět dojde k poškozeníVašístřevnísliznice a příznaky nemoci se během krátkédoby vrátízpět.

 

4. Musím dodržovat bezglutenovou dietu, když mi byla diagnostikována céliakie, ale nikdy jsem neměl žádné příznaky?

I kdyžmáte bezpříznakovou céliakii, je doporučováno dodržovat bezglutenovou dietu. Máte totižstále poškozenéklky ve střevech a můžete trpět malabsorpčími problémy, kterémohou být příčinou takových stavů, jakými je například zprvu „němá“osteoporóza. Máte-li pochybnosti o přesnosti Vašídiagnózy, můžete ve spolupráci s Vaším lékařem prověřit Vaše nálezy.

 

5. Mohu jíst ve stravě oves?

Názory na tuto otázku jsou poněkud rozporuplné. Někteříodborníci se domnívají, že nemocnís céliakiíby se měli ovsu vyhýbat, jinívěří, že většinapacientůmůže jeho malémnožstvítolerovat. Předpokládajítotiž, že bílkoviny, kterése nacházív ovsu, nepřispívajívýznamným způsobem ke vzniku céliakie. Tuto záležitost byste měli vždy prodiskutovat se svým lékařem a odborníkem na výživu.

 

6. Jak se dozvím, co mohu jíst a kdo mi poradí?

Informace o onemocněnícéliakiívám poskytne Vášlékař. Více informacío nemoci můžete rovněžzískat z internetových zdrojů, kde naleznete odkazy na různéčlánky či organizace, kterése zabývajíuvedenou problematikou. Céliakie je totižonemocněním vyskytujícím se po celém světě.

 

7. Existují jiné způsoby vyšetřování céliakie?

V současnédobějsou dostupnégenetickétesty, kterévyhledávajímarkery, kteréjsou úzce spjaty s céliakií. Jsou jimi testy vyhledávajícímarkerylidského leukocytárního antigenu (HLA) DQ2 a DQ8. Pozitivnívýsledek těchto testůnenasvědčuje jednoznačněpro céliakii, protože okolo 30% veškerépopulace je nositelem těchto markerůa nemáonemocnění, vyžaduje však potvrzenídalším vyšetřením. Negativnívýsledek ale céliakii vylučuje. Tyto testy se většinou používajík vyšetřovánírodinných příslušníkůpacientůs céliakií, kteříspadajído kategorie s vysokým rizikem a dále pak pro ty jedince, kteříměli výsledky jiných diagnostických testůneprůkazné.

 

Autor: www.medixa.org